Ανάλυση για τους επενδυτές binary options

Οι επενδύσεις σε binary options (δυαδικές επιλογές) αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται από το σημαντικό αριθμό των πλεονεκτημάτων αυτού του είδους επένδυσης, σε σχέση με το κλασικό χρηματιστήριο. Αρχικά, η ανάλυση αγοράς απαιτεί λιγότερο χρόνο και κόπο. Δεύτερον,  οι επιλογές είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές του παραδοσιακού χρηματιστηρίου και ο κίνδυνος απώλειας είναι πολύ μικρότερος.  Για το λόγο αυτό της διαφοράς, θα είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και τις δύο μεθόδους ανάλυσης, που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές, και να βρούμε ποια είναι η καλύτερη για τους επενδυτές, ώστε να οδηγηθούν στην επιτυχία.

Οι αρχές της ανάλυσης

Όλες οι αρχές ανάλυσης, που εφαρμόζονται στα χρηματιστήρια, μπορούν να χωριστούν σε θεμελιώδεις και τεχνικές.

Η θεμελιώδης ανάλυση ασχολείται με τις διεθνείς τάσεις στην πολιτική και την οικονομία. Λαμβάνει υπόψη όλα τα γεγονότα, που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη δυναμική των τιμών και τη διαθεσιμότητα των επενδυτικών αγαθών. Για να επιτευχθεί ένα επίπεδο κατανόησης, που μπορεί να εγγυηθεί το συνεχές κέρδος από τις συναλλαγές, χρειάζεται κάποιος να εκπαιδεύεται συνεχώς και να εξοικειώνεται πλήρως με τις αρχές της απόδοσης της αγοράς, αλλά όχι μόνο αυτό. Χρειάζεται επίσης να μελετά προσεκτικά το αντικείμενο της πρόβλεψης, πχ. επενδυτικά αγαθά.

Η τεχνική ανάλυση είναι μια αντικειμενική μεθοδολογία: ο επενδυτής παρακολουθεί απευθείας διαγράμματα, τα οποία αντανακλούν τις αλλαγές της τιμής. Πολλοί πιστεύουν, ότι οι διακυμάνσεις των διαγραμμάτων αντανακλούν τις οποιεσδήποτε αλλαγές αρκετά «ευαίσθητα», ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, ενώ δεν χρειάζεται να αναλωθεί χρόνος και κόπος για τη μελέτη άλλων πληροφοριών.

Οι παράγοντες της αγοράς των binary options, όπως και οι επενδυτές forex και χρηματιστηρίου, ενδιαφέρονται πολύ για έναν αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο να προβλέψουν τη δυναμική της τιμής. Με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου επενδύσεων, μπορεί να θεωρηθεί, ότι οι δυαδικές επιλογές δεν απαιτούν μια τόσο προσεκτική μελέτη των τάσεων. Το αντικείμενο της συναλλαγής είναι η κατεύθυνση της αλλαγής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό και η διαφορά της τιμής.

Οι ικανοί επενδυτές θα διεξάγουν μια περιεκτική ανάλυση, ώστε να προβλέψουν τη συμπεριφορά των τιμών στο μέλλον. Όλες οι υποθέσεις βασίζονται σε γραφήματα των τιμών των επενδυτικών αγαθών. Και μόνο μετά από μια τέτοια ανάλυση θα αποφασίσουν ποιο option θα αγοράσουν και πότε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *